دانلود Pirates of the Caribbean: ToW v1.0.0 بازی دزدان دریایی کارائیب اندروید

دانلود Pirates of the Caribbean: ToW v1.0.0 بازی دزدان دریایی کارائیب اندروید

Pirates of the Caribbean: ToW
شما کاپیتان دزدان دریایی در کشتی دزدان دریایی کارائیب هستید.برای تسلط بر اقیانوس غارتگران توانا وبدنام کشتی را استخدام کنید.
اقیانوس از آن شماست تا بر آن حکومت کنید
کاپیتان دزدان دریایی افسانه ای شوید و یک حمله عظیم را در مقابل میلیون ها دزد دریایی دیگر از سراسر جهان در اصلی ترین جنگ دزدان دریایی طراحی کنید.
خود را برای یک نبرد وحشیانه میان دزدان دریایی آماده کنید.
یک مجمع از دزدان دریایی بسازید و یا به جمع آنها بپیوندید تا برای مبارزه در مقابل موجودات ماوراالطبیعه و موجودات فضایی در آب های آزاد متحد شوید.
ماجراهای کاپیتان جک اسپارو را زنده کنید.خودتان را در داستان تصور کنید و در کنار کاپیتان اسپارو،ویل ترنر و کاپیتان باربوسا و دیگر دزدان دریایی مورد علاقه خود در این بازی جنگ دزدان دریایی قرار بگیرید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Pirates of the Caribbean: ToW v1.0.0 بازی دزدان دریایی کارائیب اندروید

Captcha

html, body {
height: 100%;
}

.form-captcha {
margin: 10px;
}

.header {
height: 63px;
background-color: white;
}

.middle {
height: 186px;
background-color: rgba(55, 171, 99, 0.75);
}

.bottom {
background-color: #f2f2f2;
position: absolute;
bottom: 0px;
top: 249px;
width: 100%;
}

.captcha_absolute {
width: 100%;
position: absolute;
top: 126px;
}

.captcha_div {
width: 485px;
margin: 0 auto;
box-shadow: 0 5px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.18), 0 0 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
background-color: white;
}

h4#text {
padding-top: 28px;
font-size: 24px;
line-height: 1.38;
color: #000000;
font-weight: bold;
font-family: Noto Sans;
width: 355px;
display: inline-block;
}

.cap_text {
width: 355px;
font-family: Noto Sans;
display: block;
font-weight: normal;
font-style: normal;
font-stretch: normal;
line-height: 1.65;
text-align: center;
color: #000000;
display: inline-block;
}

p.cap_note {
font-size: 22px;
border-bottom: 1px solid #d8d8d8;
padding-bottom: 20px;
}

.cap_mess {
font-size: 13px;
width: 390px
}

.form-group {
width: 100% !important;
text-align: center;
}

.powered_span {
position: absolute;
bottom: 15px;
width: 100%;
text-align: center;
height: 18px;
opacity: 0.45;
font-family: Noto Sans;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
font-style: normal;
font-stretch: normal;
color: #1d1d1d;
}

.logo_shield {
padding-top: 33px;
}

#re-captcha {
width: 305px;
margin: 0 auto;
}

.form-captcha {
padding-bottom: 33px;
}

<!–
This whole tempalte goes to inside tags
Modify this file to add javascript or css files for your page from customize/static folder
Please, restart captcha server after your changes
systemctl restart imunify360-captcha
Example:

Add your custom css from customize/static/ folder

–>


Powered by Imunify360

silberwelt.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your
IP 78.46.58.69 and blocked access to this website.

Please confirm that you not a robot

var onloadCallback = function () {

captchaWidget = grecaptcha.render(‘re-captcha’, {
‘sitekey’: ‘6LfIgxMUAAAAAJlz0dWgWND_WfrC-4j537pTNWXs’,
‘theme’: ‘light’,
‘callback’: check
});
};

function start_timer() {
var counter = 5; // seconds to wait

function count_down() {
if (counter >= 0) {
$(‘.count_down’).html(‘You will be redirected to your ‘ +
‘site in the ‘ + counter + ‘ seconds’);
}
if (counter == 0) {
window.location.reload();
}
counter–;
}

count_down();
setInterval(count_down, 1000);
}

function check(value) {
$.ajax({
type: ‘POST’,
url: ‘/check’,
data: {
‘captcha_value’: value
}
}).done(function (data) {
if (data[‘success’]) {
$(“#text”).text(
“IP ” + “78.46.58.69” + ” has been unblocked”
);
start_timer();
} else {
grecaptcha.reset(captchaWidget);

}
}).fail(function () {
console.log(arguments);
});
event.preventDefault();
}