دانلود Super Villain War: Lost Heroes v2.1.3 بازی نبرد تبه کاران-قهرمان گمشده اندروید

دانلود Super Villain War: Lost Heroes v2.1.3 بازی نبرد تبه کاران-قهرمان گمشده اندروید

Super Villain War: Lost Heroes
جنگ های خود را استراتژیک کنید ،دشمنان خود را اسیر کنید و یک شهری پر از تبه کاران را بسازید.
سالها قبل، هیولاها به طور ناگهانی به دنیا حمله کردند و یک فاجعه جهانی رخ داد و قحطی به وقوع پیوست.
مردم برای زنده ماندن از یکدیگر دزدی می کردند و خیلی زود شهر پر از افراد تبه کار شد.
شما باید به عنوان رئیس شهر،بر تبه کاران غلبه کنید و آنها را دستگیر کنید و از استراتژی های جنگ خود برای فتح و تسخیر جهان استفاده کنید.
شکل گیری جنگ:
برای تغییر نتیجه جنگ تشکیلات تبه کاران خود را طرح ریزی کنید.
دشمنان خود را اسیر کنید و انها را به زندان بیندازید.
زندانبان را متقاعد سازید و آنها را با خود متحد سازید.
بیش از ۱۲۰ تبه کار جمع کنید و آنها را تکمیل کنید.
در همه دفاع ها،حمله ها، و پشتیبانی ها حضور تبه کاران در جنگ را ضروری می سازد.
ساختمان های شهر خود را بهبود سازید و میزان تولید منابع خود را افزایش دهید.
با ایجاد سیستم های دفاعی و نیز ساخت برج از شهر خود محافظت کنید
به یک تیم بپیوندید و میدان جنگ را تسخیر کنید.
تیم دشمن را غارت کنید و منابع انها را سرقت کنید.
دارای بیش از ۸۰۰ ابزار و ۴۰۰ مهارت مختلف برای پیشرفت و ارتقا بازی است.
دارای جنگ های مختلف شامل:حمله ناگهانی،نبرد در یک سالن بزرگ،نبرد در برج و بسیاری دیگر است.

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Super Villain War: Lost Heroes v2.1.3 بازی نبرد تبه کاران-قهرمان گمشده اندروید

Captcha

html, body {
height: 100%;
}

.form-captcha {
margin: 10px;
}

.header {
height: 63px;
background-color: white;
}

.middle {
height: 186px;
background-color: rgba(55, 171, 99, 0.75);
}

.bottom {
background-color: #f2f2f2;
position: absolute;
bottom: 0px;
top: 249px;
width: 100%;
}

.captcha_absolute {
width: 100%;
position: absolute;
top: 126px;
}

.captcha_div {
width: 485px;
margin: 0 auto;
box-shadow: 0 5px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.18), 0 0 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
background-color: white;
}

h4#text {
padding-top: 28px;
font-size: 24px;
line-height: 1.38;
color: #000000;
font-weight: bold;
font-family: Noto Sans;
width: 355px;
display: inline-block;
}

.cap_text {
width: 355px;
font-family: Noto Sans;
display: block;
font-weight: normal;
font-style: normal;
font-stretch: normal;
line-height: 1.65;
text-align: center;
color: #000000;
display: inline-block;
}

p.cap_note {
font-size: 22px;
border-bottom: 1px solid #d8d8d8;
padding-bottom: 20px;
}

.cap_mess {
font-size: 13px;
width: 390px
}

.form-group {
width: 100% !important;
text-align: center;
}

.powered_span {
position: absolute;
bottom: 15px;
width: 100%;
text-align: center;
height: 18px;
opacity: 0.45;
font-family: Noto Sans;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
font-style: normal;
font-stretch: normal;
color: #1d1d1d;
}

.logo_shield {
padding-top: 33px;
}

#re-captcha {
width: 305px;
margin: 0 auto;
}

.form-captcha {
padding-bottom: 33px;
}

<!–
This whole tempalte goes to inside tags
Modify this file to add javascript or css files for your page from customize/static folder
Please, restart captcha server after your changes
systemctl restart imunify360-captcha
Example:

Add your custom css from customize/static/ folder

–>


Powered by Imunify360

silberwelt.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your
IP 78.46.58.69 and blocked access to this website.

Please confirm that you not a robot

var onloadCallback = function () {

captchaWidget = grecaptcha.render(‘re-captcha’, {
‘sitekey’: ‘6LfIgxMUAAAAAJlz0dWgWND_WfrC-4j537pTNWXs’,
‘theme’: ‘light’,
‘callback’: check
});
};

function start_timer() {
var counter = 5; // seconds to wait

function count_down() {
if (counter >= 0) {
$(‘.count_down’).html(‘You will be redirected to your ‘ +
‘site in the ‘ + counter + ‘ seconds’);
}
if (counter == 0) {
window.location.reload();
}
counter–;
}

count_down();
setInterval(count_down, 1000);
}

function check(value) {
$.ajax({
type: ‘POST’,
url: ‘/check’,
data: {
‘captcha_value’: value
}
}).done(function (data) {
if (data[‘success’]) {
$(“#text”).text(
“IP ” + “78.46.58.69” + ” has been unblocked”
);
start_timer();
} else {
grecaptcha.reset(captchaWidget);

}
}).fail(function () {
console.log(arguments);
});
event.preventDefault();
}